Kontroly provozuschopnosti, revize, montáž

Pro investory, správce a provozovatele objektů nabízíme montáž a kontroly provozuschopnosti (revize) vybraných požárně bezpečnostních zařízení, technických a vyhrazených technických zařízení.

 

Oblast  požární

V současné době velmi diskutované téma. (viz. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sz: 21 Cdo 1502/2016 a metodické stanovisko stanovisko GŘ HZS).
https://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx

My kontroly děláme více než 20 let, takže víme jak na to! Máme know how :-) Naše doklady o kontrolách prošly desítkami dozorů bez připomínek, různí poskytovatelé nakukující do našeho oboru pak přejímají jejich vzory od nás …

K tomu, abychom dělali kontroly ale opravdu správně, máme proškolení od výrobců, současně jsme odborně způsobilé osoby dle zákona (a dle požadavku NS), tým vede navíc odborník se inženýrským vzděláním v oboru požární ochrana, který je zároveň certifikovanou osobou „kontrolní technik požárních prostředků a zařízení“ (ČSJ pod odborným vedením PKPO). 

Kontrolujeme provozuschopnost na těchto zařízeních a věcných prostředcích
- hasicí přístroje
- vnitřní a vnější odbrní místa požární vody (hydranty) a nezavodněná požární potrubí (schovody)
- požární uzávěry otvorů (dveře, okna)
- požární ucpávky
- požární a kouřové klapky

O montáži nebo kontrole musí být vyhotoven doklad s náležitostmi dle vyhl. č. 246/2001 Sb., což je v našem případě samozřejmostí! 

Problematiku doplňujeme nabídkou přípravy, provedení  a vedení Koordinačních funkčních zkoušek EPS a navazujících požárně bezpečnostních zařízení dle požadavku ČSN 34 2710, samozřejmě se zápisem a vyhodnocením funkce jednotlivých ovládaných požárně bezpečnostních zařízení.

 

Oblast bezpečnostní

Ani v oblasti bezpečnosti technických a vyhrazených technických zařízení nezůstáváme pozadu. Provádíme revize na vašich zařízeních zkušenými profesionály působícími v oboru roky.

Pokud máte zájem provedeme u vás revize:
- elektrických zařízení
- plynových zařízeních
- tlakových zařízeních
- zdvihacích zařízení

PROSTUPY

Každá požárně dělící konstrukce, má-li plnit svoji funkci, musí být v místě prostupu instalací z jednoho požárního úseku do druhého správně ošetřena. Jedná se o prostupy kabeláží, trubek (kovových i plastových) ale i utěsnění stavebních spár (teď ale nemluvíme o prostupech technologických celků, tzn. dopravníků, vzduchotechniky, dveřích, oknech a světlících).

Prostupy kabelových lávek, jednotlivých kabelů a trubek (jedno s jakým médiem) se utěsňují podle toho jak velký je otvor a co vlastně zdí prochází, zda je materiál prostupující technologie hořlavý či nikoliv a v neposlední řadě z čeho je požární zeď zhotovená, případně jaký je rozměr spár.
K utěsnění se používají atestované výrobky renomovaných firem s garantovanou požární odolností. Tato odolnost je garantována, pokud instalaci ucpávek provedl zaškolený pracovník s certifikátem, vystaveným výrobcem ucpávky. To znamená, že je zde předpoklad správné instalace a dodržení technologických postupů.
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně.

 

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY

Požárně dělící konstrukce mohou být dále osazeny požárními uzávěry (dveře, vrata, dvířka na instalačních šachtách, atd ...) s osazeným funkčním vybavením (samozavírače, kování, koncové spínače).
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně.

 

POŽÁRNÍ KLAPKY

Vzduchotechnická potrubí jsou v místě prostupu požárně dělící konstrukcí osazeny požárními klapkami, jejichž hlavní funkcí je zamezení šíření požáru tímto potrubím.
Klapky mohou být mechanické nebo se servo pohonem, zajišťujícím jejich uzavření např. na základě signálu od elektrické požární signalizace.
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně.

 

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Elektrická požární signalizace je dnes zpravidla řídícím prvkem všech navazujících požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejím hlavním úkolem však stále zůstává včasná identifikace mimořádné události ve střeženém prostoru (požár, porucha). Proto je nutné jí věnovat pozornost nejen při přípravě, ale zejména při provozu.
Systém je zpravidla řízen jednou hlavní ústřednou, která zobrazuje příchozí hlášení a celý systém ovládá. Objekt je pak osazen jednotlivými čidly (dnes již standardně plně adresovatelnými, takže uživatel okamžitě ví, který prostor je ohrožen), která dle požadavku projektu reagují buď na zvýšenou teplotu ve střeženém prostoru nebo na dané procento jeho "zakouření".
Systém může být doplněn dalšími zobrazovacími prvky (podružné ústředny, OPPO) nebo nadstavbou zajišťující přenos na pult centrální ochrany místě příslušného HZS.
Kontrola provozuschopnosti se provádí min. 1x ročně, funkční zkouška 1x 1/2 roku.

Kontakty